Kahramankazan Sanayici Ve İş Adamları Derneği Tüzüğü ( Kazan Siad )

Derneğin adı ve merkezi

Madde 1

Derneğin adı “KAZAN SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ” dir. Derneğin kısa adı “KAZAN SİAD” dır. Dernek Merkezi Ankara Kazan’dadır. Derneğimizin merkezi dışında hiç bir yerde şubesi yoktur.
Derneğin Misyonu: Kazan İlçesinde İstihdamın artırılması.
Derneğin Vizyonu:Kazan İlçesinde organize sanayi bölgesi oluşturmaktır.
Derneğin amacı:

Madde 2

 1. KAZAN SİAD, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı,girişim,inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı,yalnızca aslı görevlerine odaklanmış etkin bir devletin var olduğu Türkiye’de,Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak ve laik ,etkin hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.
  Dernek,sanayici ve iş adamlarının Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar.
 2. KAZAN SİAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalışır.
 3. KAZAN SİAD,uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda Kazan Sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün arttırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi gerektiğine inanır ve bu yönde çalışır.
 4. KAZAN SİAD,Kazan’da liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının teolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaları destekler.
 5. KAZAN SİAD, bu çerçevede oluşan görüş ve önerileri,doğrudan parlamentoya, hükumete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığı ile kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.

Derneğin faaliyet alanları:

Madde 3

Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir:

 1. İstikrar ve sosyal uzlaşma içinde gelişme
  1. Kazan’da dünya ile bütünleşmiş piyasa ekonomisi ilkelerine uygun olarak istikrarlı bir büyümenin sağlanması;
  2. Girişimcilik, sermaye ve iş gücünün birbirini tamamlayan unsurlar olduğu inancı ile gelişmenin sosyal uzlaşma içinde gerçekleştirilmesi.
  3. İstihdam,eğitim-öğretim faaliyetleri,sosyal güvenlik ve çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi konularda iş dünyasında düşünce ve hareket birliği yaratılması; yönünde çalışmalar yapar
 2. Kazan’ın rekabet gücü üstünlüğü elde etmesi :
  1. Kazan’ın karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü elde edebilmesinde önemli bir yeri bulunan sanayi ve hizmetler kesimlerinde verimliliğin artırılabilmesi için insan ve doğal kaynakların en etkin biçimde kullanıla bilmesini sağlayacak teknolojik gelişmeleri teşvik eder.
  2. Bu yöndeki çalışmaları destekleyecek politikaların oluşturulması için karar odaklarını bilgilendirecek çalışmalar yapar.
  3. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir Bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapılmasına destek olur.
 3. Uluslararası entegrasyon:
  1. Dünya pazarına açılımın hızlandırılması ve dengeli,hızlı bir sosyo ekonomik büyüme sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi amacı doğrultusunda ihracatı teşvik edecek politikaları destekler;
  2. Kazan’ı yurt içinde ve yurt dışında ilgili kuruluşlarla temaslar kurarak iş dünyasının görüş ve önerilerini yansıtır;
  3. Bu faaliyetler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi için her türlü iletişim,temsil,koordinasyon ve enformasyon faaliyetlerinde bulunur.
  4. Uluslararası ilişkilere önem verir,kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alış-verişi,işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.
 4. Görüş ve önerilerin karar odaklarına aktarılması :
  1. Kazan sanayicilerinin ve iş adamlarının çeşitli konulardaki görüş ve önerilerinin ilgili karar odaklarına duyurularak kabul görmesi için temaslarda bulunur;
  2. Derneğin amaç ve faaliyetlerini,ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturulan görüşleri kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanır; toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar, düzenler.
  3. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile iş birliği yapar.
 5. Örgütlenme :
  1. İş dünyasındaki “merkez” konumu itibariyle çağdaş bir toplumsal yapının gelişmesine yönelik çalışmalar yapar.
  2. Faaliyetlerini güçlendirmek amacı ile aynı ilkeler doğrultusunda çalışan sanayici ve iş adamları dernekleri ile iletişim kurar,stratejik işbirliği yapar, gerektiğinde federasyonlar oluşturur;
  3. Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar, yurt dışında faaliyetlerde bulunur.
  4. Kazan’ın öncelikli ekonomik ve sosyal konuları ile ilgili araştırmalar yapar, ülkenin iç ve dış sorunları ile ilgili görüş ve öneriler oluşturmak üzere çalışmalar yapacak vakıf kurar;
  5. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile gayri menkule tasarruf,ipotek dahil olmak üzere gayri menkuller üzerinde Dernek her nevi irtifak, şuf’a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin veya fek eder.
  6. Gerektiğinde iktisadi işletme kurar.

Kurucular

Madde 4

Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek veya sanatları, ikametgahları ve uyrukları aşağıda belirtilmiştir:

İsim Soyisim Uyruğu Mesleği Firma Adresi
Seyit ARDIÇ TC Sanayici Ardıç Cam İstanbul Yolu 40. Km. Kumpınar Köyü Kazan – ANKARA
Faruk AKPINAR TC Sanayici Faf Vana Fatih Mah. Org. San. Kazan – ANKARA
Burhanettin AKDEMİR TC Sanayici Ölçü İnşaat İstanbul Yolu 24. Km. Kazan – ANKARA
İbrahim AKDERE TC Nakliyeci (Turizm) Kazan Turizm Satıkadın Mah. Ankara Cad. Kazan – ANKARA
K.Bora YILMAZYİĞİT TC Sanayici Prefi İstanbul Yolu 30. Km. Kazan – ANKARA
Mehmet ŞEHERLİ TC Sanayici Mnd Gıda Bitik Köyü Girişi Kazan – ANKARA
Ökkeş SULTANOĞLU TC Sanayici Gürol Teknik Ayaş Yolu üzeri Kazan – ANKARA
Nazım PEKER TC Sanayici Peker Tic. Fevzi Çakmak Cad. Kazan – ANKARA
Mustafa Cemil ARLI TC Sanayici  Arlight İstanbul Yolu 27. Km. Kazan-ANKARA

Asli Üyelik

Madde 5

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler Derneğe asli üye olabilirler. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.Derneğe üye olacakları medeni haklara sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş,derneklere üye olma hakları sürekli ve süreli olarak kısıtlanmamış olmaları gereklidir.Derneğe asli üye olmak için iki asli üye tarafından takdim edilmek gereklidir.Takdim edilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 iş günü içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur.Kurucular derneğin asli üyeleridir.Derneğe üye olmak isteyenler yazılı olarak müracaat ederler.Aidat her ay ödenebileceği gibi toptanda ödenebilir.İlgili yılın üye aidatı,derneğe giriş aidatının miktarı ve ödeme sürelerinin tespitine yönetim kurulu yetkilidir.

Üyelikten ayrılma

Madde 6

Her üye önceden yazılı bildirmek koşulu ile üyelikten ayrılma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyeliğin askıya alınması ve sona ermesi

Madde 7

 1. Üyeliğin sona ermesi
  1. Aidat ve/veya katılma paylarını ödemedikleri için bir olağan Genel Kurula kabul edilmeyenler dernek üyeliği hakkını kaybederler.Yönetim Kurulu bu durumlarda kararını alır ve üyeye tebliğ eder.
  2. Derneği tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine, çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandıranlar hakkında Yönetim Kurulu,üyenin durumunu, incelenmesi için nedenleri ile birlikte Haysiyet Divanına gönderir.Haysiyet Divanı üyenin çıkarılmasına karar verirse,bu karar Haysiyet Divanı tarafından üyeye tebliğ edilir.
 2.  Üyeliğin askıya alınması
  1. Derneklere üye olma hakkını içinde bulundukları özel durumları gereği geçici olarak kaybedenlerin ve kamu kurum kuruluşlarında geçici görev alanların dernek üyelikleri,kendi istekleri ve/veya Yönetim Kurulunun kararı ile askıya alınır. Üyenin bu geçici engelli halinin kalkması durumunda Yönetim Kurulu tarafından üyelik hakkının devamına karar verilebilir.
  2. Haysiyet Divanı , derneğin tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket ettikleri veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyici kaygısı uyandırdıkları sebebi ile Yönetim Kurulu tarafından kendisine sevki yapılan üye hakkında karar verebilmek için gerekli araştırmaları yapar.Karar vermesi için beklenmesini gerekli gördüğü durumlar olduğu takdirde,üyenin üyeliğinin askıya alınmasına karar verebilir.Bu tamamen Haysiyet Divanının takdirindedir.Bu karar üyeye tebliğ olunur.
  3. Bu maddenin “b” fıkrasında belirtildiği şekilde üyeliğin askıya alınması halinde üye, aidatlarını öder, mükellefiyetlerini yerine getiri ancak çalışmalarına katılamaz, oy kullanamaz.
 3. İtirazlarYukarıda yer alan Yönetim Kurulunu ve Haysiyet Divanının “üyenin çıkarılmasın” ve “üyeliğin askıya alınması” kararlarına karşı,çıkarılan veya üyeliği askıya alınan üye,kararın kendine tebliğ olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı,Genel Kurul tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Yönetim kuruluna ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurul’da karara bağlanır.

Şeref Üyeliği

Madde 8

İlim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere,toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun kararı ile şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyeleri Genel Kurul’da toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanamazlar, üyelik aidatı ödemezler.

Derneğin organları

Madde 9

Derneğin aşağıdaki organları vardır;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Haysiyet Divanı
 4. Denetleme Kurulu

Genel Kurul

Madde 10

Genel Kurul asli üyelerden kurulur. Her iki yılda bir Ocak ayı içinde toplanır.Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteminde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Katılma Hakkı;

Genel Kurula katılabilmek için bir önceki yıla ait aidat borcu bulunmamak gereklidir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve en az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suresiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz;ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.ilk sayıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz;ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Toplantının yapılış usulü:

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün,saat ve mahalde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler,Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek,toplantı yerine girerler.

Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa,durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Açılışa müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan,yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir.Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan’la birlikte imzalar.Genel Kurul Kararları,Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasıyla alınır.Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’un görev ve yetkileri

Madde 11

Genel Kurul’un görev ve yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması,yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması,
 7. Derneğin feshedilmesi,
 8. Haysiyet Divanı ‘nın ihraç kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazların tetkik edilip karara bağlanması,
 9. Mevzuata ve Dernekler Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 10. Haysiyet Divanı kararlarına karşı yapılan itirazların karara bağlanması.

Yönetim Kurulu

Madde 12

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Dernek asli üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği beş asil ve beş yedek üyeden meydana gelir.Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla iki yıl için bir Başkan,bir Başkan Yardımcısı ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulu Başkanı iki dönem üst üste yeniden seçilebilir.Bir dönem aradan sonra eski Başkanın yeniden seçilmesi mümkündür. Derneği Başkan temsil eder.Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı temsil yetkisini kazanır. Yönetim Kurulu toplantıları,en az ayda bir kere olmak üzere olağan toplanır.Başkanın olmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır.Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır .Oylarda eşitlik olursa Başkanın oyu iki oy sayılır.
Geçerli neden olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç kez katılmayanların yönetim kurulu üyeliği düşer, yerine ilk yedek alınır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 13

Yönetim kurulu:

 1. Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 3. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahalli en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 5. Giriş ve yıllık aidat ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
 6. Genel sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,
 7. Dernek üyeleri arasından üç kişilik istişari nitelikte bir “Üye Başvurularını Değerlendirme Kurulu” seçmek ve yetkilendirmek,
 8. İşlerin yürütülmesi için gerektiğinde komisyonlar kurmak.

Genel Sekreter:

Madde 14

Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter ‘in görev ve yetkileri:

 1. Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

Haysiyet Divanı

Madde 15

Haysiyet Divanı, Genel Kurul’un asli üyeleri arasından iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Haysiyet Divanı icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda karar verir.

Denetleme Kurulu

Madde 16

Derneği yıllık aidat miktarı ile ödeme şekli bütçe doğrultusunda yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Derneğin mali faaliyetleri Genel Kurulca asli üyeler arasından iki yıl için seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden oluşan bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler.Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge,defter ve bilgileri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir.

Denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplantılarda Genel Kurula sunar.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Madde 17

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,baba adları,doğum yerleri ve tarihleri,meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Dernek iç denetimi

Madde 18

Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ancak Dernek Tüzüğüne “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerin tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde Genel Kurul’un onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

Tüzük değişikliği

Madde 19

Tüzük hükümlerini olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulma ve en geç on gün önce üyelere yazılı olarak bildirme kuralı ile Genel Kurulca değiştirilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu mevcut üyelerin 2/3’ünün oyudur.

Taşınmaz Mal Edinme

Madde 20

Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış ve satın alma yoluyla mal edinilebilir ve bunları satabilir,hibe ve terk edebilir.

Lokal ve Pansiyon Açma

Madde 21

Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile bir lokal ve pansiyon açıp işletebilir.

Derneğin gelirleri

Madde 22

 1. Giriş aidatı ve yıllık aidatları, aidat her ay ödenebileceği gibi toptanda ödenebilir. İlgili yılın üye aidatı, derneğe giriş aidatının miktarı, gecikme cezaları ve ödeme şekli ile sürelerinin tespitine yönetim kurulu yetkilidir.
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, reklam, tanıtım ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. bağışlar ve yardımlar
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

Derneğin defter ve evrakı

Madde 23

Dernek, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar.Bu defterlerin noter veya il Dernekler Müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir ve giderlerde usul

Madde 24

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli bastırılması,onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikler düzenlenir.Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden yada noterden onaylı olması zorunludur.

Fesih ve tasfiye

Madde 25

 1. Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir.Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
 2. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse üyeler usule uygun olarak ikinci defa toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 3. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
 4. Dernek fesholduktan sonra derneğin bütün para ve malları benzer amaçla başka bir teşekküle veya vakfa devir olunur.

Derneğin borçlanma usulleri

Madde 26
Derneğin borçlanma usulleri ve esasları yönetim kurulunca belirlenecek bir yönetmelikle belirlenir.

Tüzükte açıklık olmayan haller

Madde 27

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.